Tartalomjegyzék

Emberkereskedelem áldozatainak ellátása

Az emberkereskedelem áldozataivá vált harmadik országbeli állampolgárok alapvető létfenntartási feltételeinek megteremtéséhez a Főigazgatóság különböző ellátásokkal és támogatásokkal járul hozzá. Ezen ellátások és támogatások megítélésének szabályait a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, valamint pénzbeli támogatások illetik meg.

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások

a) közösségi vagy annak megfelelő szálláson való elhelyezés és ellátás,

A közösségi szálláson illetve befogadó állomáson elhelyezett emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak nem kell térítési díjat fizetnie a közösségi szálláson, befogadó állomáson történő elhelyezése után, amennyiben az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár vagy vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, testvére és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét(2017-ben 28.500,- Ft).

Amennyiben a rendelkezésre álló jövedelem illetve vagyon mértéke a fentiekben ismertetett mértéket meghaladja az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár köteles az általa igénybe vett szolgáltatások önköltségét utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5 napjáig megtéríteni. A térítésköteles összeget a közösségi szállás, befogadó állomás vezetője állapítja meg.

Amennyiben az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár szálláshelyet nem tud megjelölni, a részére kiállított humanitárius tartózkodási engedély és a regionális igazgatóság által kiadott hatósági igazolás birtokában igénybe veheti a megye területén található hajléktalan személyek számára fenntartott éjjeli menedékhelyet vagy átmeneti szállást, ahol szállásra és tisztálkodási lehetőség igénybevételére jogosult.

b) egészségügyi ellátás,

A közösségi szálláson tartózkodó emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár háziorvosi ellátása a közösségi szálláson történik. A közösségi szálláson kívül lakó emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a szálláshelye szerinti – területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgáltatást nyújtó – háziorvosnál jogosult ellátásra. Az egészségügyi szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni.

Amennyiben az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli külföldinek nincs munkaviszonya – ebből adódóan nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban sem – akkor a Rendelet 79. § (1) bekezdése értelmében a 138. §-ban felsorolt, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés e) és i) pontjában meghatározott egészségügyi ellátásokat veheti térítésmentesen igénybe, mely az alábbiakat tartalmazza:

1. a járványügyi ellátások közül:

-         a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást),

-         a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot,

-         a kötelező orvosi vizsgálatot,

-         a járványügyi elkülönítést,

-         a fertőző betegek szállítását;

2. a mentést, amennyiben az adott személy azonnali ellátásra szorul,

3. sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat,

4. Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások,

5. az egészségügyi válsághelyzeti ellátás

A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes humanitárius tartózkodási engedély bemutatása szükséges. Ha ennek ellenére az egészségügyi szolgáltató nem hajlandó ellátást nyújtani, akkor kérje, hogy további információért az egészségügyi szolgáltató vegye fel a kapcsolatot emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság idegenrendészeti osztályával.

 

pénzbeli támogatás

A közösségi szállásról, befogadó állomásról történő kiköltözést követően az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár 12 hónapon keresztül havonta folyósított támogatást kaphat, melynek mértéke a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. A támogatás elbíráláskor a Főigazgatóság a rászorultság elvét érvényesíti. Azon emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár részére lehet biztosítani a különböző ellátásokat és támogatást, aki nem rendelkezik vagyonnal, valamint jövedelme[1], ‑ a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, testvére és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá saját és a vele egy háztartásban élő házastársa valamint egyenes ági rokonának összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelem esetén ‑ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2017-ben 28.500 forint).

 

A kérelem benyújtása

A kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton, a Főigazgatóság a kérelmező szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság idegenrendészeti osztályán. A kérelem bármely nyelven benyújtható, és minden esetben csatolni kell hozzá:

- a kérelmező azonosítására szolgáló irat (humanitárius tartózkodási engedély) másolatát, valamint

- kitöltött vagyon- és jövedelem nyilatkozatot (a 114/2007.(V. 24.) kormányrendelet VI. számú melléklete szerint) Ha a kérelmező családjával, rokonaival él egy háztartásban, a kérelem elbírálásához szükség van az ő vagyoni és jövedelemi helyzetük tisztázására is. (A nyilatkozat letölthető a Főigazgatóság oldaláról, vagy a regionális igazgatóságok idegenrendészeti osztályaitól is beszerezhető).

A benyújtott okiratok igazolások alapján az illetékes regionális igazgatóság dönt a támogatás odaítéléséről. A megállapított támogatást a Főigazgatóság  havonta, postai úton az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár szálláshelyére utalással folyósítja.

A támogatásra való jogosultságot a regionális igazgatóság hivatalból felülvizsgálhatja, mely keretében az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt ismételten (a 114/2007 kormányrendelet VI. számú melléklete szerinti) nyilatkozat megtételére valamint vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti. A nyilatkozattételi, igazolási kötelezettségnek 15 napon belül kell eleget tenni az érintettnek.  Ennek elmaradása a támogatás folyósításának felfüggesztését, majd 30 napon túl a folyósítást megszüntetését vonja maga után.

A támogatás folyósítása megszüntetésre kerül abban az esetben is, amennyiben az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy a támogatás átvételében való más akadályoztatását a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak – külföldre távozását megelőzően vagy az akadály felmerültét követően haladéktalanul – nem jelenti be. A bejelentés alapján a támogatás folyósítása – a távollét időtartama alatt vagy az akadály megszűnéséig – szünetel. Ha az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és a támogatást a következő esedékes folyósítás időpontjáig nem veszi át, a regionális igazgatóság a támogatás folyósítását megszünteti.

 

Az emberkereskedelem áldozataivá vált harmadik országbeli állampolgárok ellátási ügyeiben eljáró szervek

Országos Idegenrendészeti Igazgatóság

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Hatósági Osztály

1117 Budapest, Budafoki út 60. „B” épület földszint

Tel.: (06 1) 463 9181, (06 1) 463 9165

 

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

6724 Szeged, Londoni krt. 15.

Tel.: (06 62) 549 141

 

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

7623 Pécs, Csend u. 3.

Tel.: (06 72) 518 720

 

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

4025 Debrecen, Sámsoni út 149.

Tel.: (06 52) 503 840

 

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.

Tel.: (06 46) 501 080

 

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

8000 Székesfehérvár, József Attila utca 38.

Tel.: (06 22) 510 650

 

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Idegenrendészeti Osztály

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.

Tel.: (06 96) 510 700[1] A vagyon- és jövedelem meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján történik.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK