Tartalomjegyzék

Harmadik országbeli állampolgárok bejelentési kötelezettsége

harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnak, a Rendőrségnek, vagy külföldön tartózkodás esetén a konzuli tisztviselőnek haladéktalanul bejelenteni. A bejelentő harmadik országbeli állampolgár részére – az állampolgárság valószínűsítése esetén – igazolást kell kiállítani a bejelentés tényéről.

 

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a harmadik országbeli állampolgár köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik országbeli állampolgár az új úti okmány, valamint a bejelentésről szóló igazolás vagy a lejárt úti okmány birtokában hagyhatja el az ország területét.

 

Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

 

Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár köteles a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését, az azt követő újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezését, annak kezdő, illetve befejező időpontjától számított öt napon belül bejelenteni a szálláshelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnak.

A bejelentés külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül, díjmentesen tehető meg.

 

A harmadik országbeli állampolgár amennyiben 30 napnál hosszabb időt tervez Magyarországon tölteni magyarországi szálláshelyének bejelentése a beutazástól számított 3 napon belül a Főigazgatóság ügyindítási elektronikus felületén (Enter Hungary) teljesíthető a természetes személyazonosító adatok közlésével.

 

A harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének megváltozását a szálláshely megváltozásától számított három napon belül az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen – előzetes regisztrálást követően – jelenti be.

 

Microsoft Word formátumban letölthető:

Szálláshely bejelentő lap

 

PDF formátumban letölthető:

Szálláshely bejelentő lap

 

(Az ügyintézés lerövidíthető, amennyiben szerepel az űrlapon a Szállásadó aláírása. Az aláírás valódiságát a Főigazgatóság ellenőrzi!)

 

Fontos tudni, hogy a vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelyen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár is köteles a szálláshelyét az illetékes regionális igazgatóságon bejelenteni, amennyiben a magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot meghaladja, vagy tartózkodási engedély kiadása, illetve meghosszabbítása iránti kérelmet terjeszt elő.  

A szálláshely bejelentését igazoló, a hatóság által záradékolt szelvényt meg kell őriznia harmadik országbeli állampolgárnak magánál kell tartania és azt a hatóságok kérésére - ellenőrzés céljából - köteles bemutatni.

A bejelentés díjmentes.

 

 

Ha a 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal, 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni:

o       a gyermek természetes személyazonosító adatai;

o       a gyermek úti okmányának azonosító adatai;

o       a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme.

A harmadik országbeli állampolgár a gyermekének születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon jelenti be a külön jogszabályban meghatározott nyomtatványon, a gyermek születésétől számított három hónapon belül.

A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére a regionális igazgatóság az ideiglenes letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt soron kívül, de legkésőbb öt napon belül adja ki.

Ha a letelepedett vagy bevándorolt harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére

o ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedélyt;

o bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

 

SZÜLETÉST BEJELENTŐ FORMANYOMTATVÁNY

 

Bejelentőlap Magyarországon született harmadik országbeli gyermek adatairól

Bejelentőlap Magyarországon született harmadik országbeli gyermek adatairól (PDF)

 

Az a harmadik országbeli állampolgár, aki tartózkodási vízumát vagy tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát, a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.

A bejelentés külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül, díjmentesen tehető meg.

Abban az esetben amennyiben a harmadik országbeli állampolgár valamely adatában, így családi nevében, utónevében, nemében, állampolgársága tekintetében adatváltozás állt be, kérelmezheti tartózkodási okmánya cseréjét. A kérelemhez csatolni szükséges a tartózkodási okmányon feltüntetett adatok megváltozását igazoló dokumentumokat.

 

Tartózkodási engedély, bevándorlási engedély, letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély és EK letelepedési engedély kiállítására irányuló kérelem eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - kell leróni. A sárga csekk esetében a közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Okmány csere”.

 

OKMÁNY CSERÉJE FORMANYOMTATVÁNY

 

-          Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem

-          Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem (PDF)

 

 Abban az esetben amennyiben a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély okmánya elveszett, megsemmisült, eltulajdonították, illetve megrongálódott, kérelmezheti tartózkodási okmánya pótlását.

Ha a fentiekről szóló bejelentés a konzuli tisztviselőnél történik, a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodásra jogosító engedély pótlása iránti kérelmét a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Tartózkodási engedély, bevándorlási engedély, letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély és EK letelepedési engedély kiállítására irányuló kérelem eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 10 000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - kell leróni. A sárga csekk esetében a közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Okmány pótlás”.

 

OKMÁNY PÓTLÁSA FORMANYOMTATVÁNY

 

-          Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem

-         Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem (PDF)

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál - a külön jogszabályban foglaltak szerint - bejelenteni. A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

A letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár állandó személyazonosító igazolványra jogosult. A személyazonosító igazolvány első alkalommal történő kiadása érdekében a letelepedési engedély okmány átvételét követően az illetékes járási hivatal okmányirodájában a harmadik országbeli állampolgárnak személyesen kell megjelennie.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK