Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

 

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

aki az EU más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és

· jövedelemszerzés vagy munkavállalás folytatása céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,

· tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy

· egyéb, igazolt célból kíván Magyarország területén tartózkodni;

· akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított;

· aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja;

· akivel szemben kizáró ok nem áll fenn.

 

Nem kaphat ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár,

·         akinek a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

·         aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

·         aki az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

 

A huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárral ideiglenes letelepedési engedélyt együtt kérelmező harmadik országbeli családtag, valamint az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja ideiglenes letelepedési engedélyt kap, amennyiben a családi kapcsolat az Európai Unió huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár

Hontalan

Családtag

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, három hónapnál nem régebbi arcfényképvalamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése.

 

Az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésére kizárólag az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton van lehetőség. Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a – az egyébként is elektronikusan indítható – kérelmek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt, valamint az EU más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt be kell csatolni.

 

A harmadik országbeli állampolgár az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelmét legkésőbb a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó jogszerű tartózkodása utolsó napján, illetve kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyének lejártát harminc nappal megelőzően nyújthatja be.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

A biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles, melynek időpontjáról az Enter Hungary rendszer küld értesítést.

 

Az ideiglenes letelepedési engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja a Főigazgatóság ügyindítási elektronikus felületén (Enter Hungary) történő előterjesztés esetén 25.000 Forint, melyet  elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) útján kell a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg lerónia.

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

Útlevelében szerelő, a kérelmezővel együtt utazó kiskorú gyermekének felsorolt adatairól „A" betétlapon kell nyilatkoznia, valamint egy darab fényképet kell mellékelnie gyermekről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetnie.

A kiskorú harmadik országbeli állampolgárnak igazolnia kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője magyarországi tartózkodásához – a tervezett tartózkodás időtartamára – hozzájárult.

A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.

Az eljáró hatóság az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 21 napon belül dönt.

A kérelmező részére az okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti. A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen átveheti, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodási engedély okmányt a kézbesítésére megjelölt címen átvegye, amely körülményeket igazolnia kell.

 

Az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát - elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, annak megállapítása kérdésében pedig, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát - elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot, mint szakhatóságot keresi meg. A szakhatóságok eljárásának időtartama az ügyintézési határidőbe beleszámít.

 

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett, az nem a jogosulttól származik, valamint az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, illetve a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja  47.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust – „Ideiglenes letelepedés jogorvoslat”.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat és betétlapokat az alábbi linkre kattintva töltheti le:

Microsoft Word formátumú, elektronikusan kitölthető formanyomtatvány:

Letelepedési engedély kérelem

Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

Letelepedési engedély kérelem

Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK

A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell a kérelmező

·         születési,

·         házasságban élő kérelmező esetén - a házassági anyakönyvi kivonatát is,

·         a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,

·         a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;

·         magyarországi megélhetését, lakhatását, teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságának igazolását és

·         egy darab arcfényképet.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak, törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

A TARTÓZKODÁSI CÉL IGAZOLÁSA

Munkavállalás folytatása céljából történő tartózkodás igazolható:

·         A foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló okirattal;

·         alkalmi munkavállalói könyvvel;

 

Jövedelemszerzés folytatása céljából történő tartózkodás igazolható:

·         a gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti tervvel;

·         egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;

·         mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal;

·         magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződéssel; vagy

·         más hitelt érdemlő módon.

 

Tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából történő tartózkodás igazolható:

·         a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolásával;

·         tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal; vagy

·         más hitelt érdemlő módon igazolhatja.

Egyéb célból történő tartózkodás esetén a tartózkodás célját hitelt érdemlően igazoló okirattal.

Családtagként történő kérelmezés esetén a családi kapcsolat igazolható:

·         születési anyakönyvi kivonattal;

·         házassági anyakönyvi kivonattal;

·         örökbefogadásról szóló okirattal;

·         egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal.

 

MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Felhívjuk figyelmét, hogy a magyarországi megélhetés jogszerűen megszerzett jövedelemmel igazolható.

 

A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:

·         magyarországi hitelintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló, hitelintézeti igazolással;

·         a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal;

·         a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem igazolásával;

·         egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó, közokirattal vagy más módon igazolt adóköteles jövedelemmel;

·         külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolással;

·         a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.

A megélhetés vizsgálata során az eljáró hatóság figyelemmel van arra, hogy a kérelmezővel közös háztartásban hány személy él és ezek közül mennyi a jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezők és az eltartottak száma. Az eljárás során a kérelmező által csatolt iratok alapján megállapításra kerül a kérelmező [és a vele egy háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személy(ek)] havi átlagjövedelme, melynek kiszámításakor az eljáró szerv az alábbi időtartamra vonatkozó jövedelem egy havi átlagát veszi figyelembe:

rendszeres jövedelem esetén:

·         ha a jogszerű tartózkodás időtartama az egy évet meghaladja, a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett adózott jövedelem, valamint a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

·         egyéb esetben a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

·         nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg.

A fentiek értelmében az előzőekben meghatározott időszakra vonatkozó NAV által kiállított jövedelemigazolás és/vagy munkáltató által kiállított keresetigazolás csatolása szükséges.

 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését - amennyiben magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelenti be. A harmadik országbeli állampolgár az első lakóhelyének bejelentéséhez köteles okirattal igazolni a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. A kérelemnek a lakóhely bejelentésére szolgáló rovatát (E betétlap) a bejelentőnek, valamint a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak mint szállásadónak is alá kell írnia.

A magyarországi lakhatás igazolható:

·         lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

·         szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

·         a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

·         a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával vagy

·         ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozatának másolatával;

·         egyéb okirattal.

 

Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.

 

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja! A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 

Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.

Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi idejét a tartózkodás - a kérelmező nyilatkozata szerinti - várható időtartamára, valamint a tartózkodás célját igazoló okiratokban foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik.

A letelepedettet megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezők külön jogszabályok szerinti jogosultságai is.

 

A schengeni tagállamok területén az érvényes ideiglenes letelepedési engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

Jogosult munkavállalásra külön engedély nélkül.

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett harmadik országbeli állampolgár személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

A letelepedett személy Magyarországon lakcímkártyára jogosult és köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni. A letelepedett személyek az állandó személyazonosító igazolványa külföldre történő utazásra nem jogosít, arra kizárólag a letelepedett személy származási országa által kiállított úti okmány és a tartózkodásra jogosító letelepedési engedély okmány birtokában van lehetőség.

A személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem bármely járási hivatalnál és Budapest Főváros Kormányhivatalánál is előterjeszthető, az eljárás illetékmentes, és az elbírálás határideje 20 nap. A kérelemhez be kell mutatni a letelepedett jogállást igazoló okmányt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál- a külön jogszabályban foglaltak szerint - bejelenteni. A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

Amennyiben a bevándorolt, letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a gyermek születésétől számított három hónapon belül. A bejelentését követően a gyermek részére ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén ideiglenes letelepedési engedély kerül kiállításra, melyet az illetékes regionális igazgatóság soron kívül, de legkésőbb öt napon belül ad ki.

 

A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál, rendőrkapitányságon vagy külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar külképviseleten) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki. Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

 

AZ IDEIGLENES LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA ÉS VISSZAVONHATÓSÁGA

 

Az ideiglenes letelepedési engedély visszavonható, ha a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén a lakhatása és megélhetése nem biztosított, vagy az egészségügyi ellátások teljes körére nem minősül biztosítottnak, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani nem tudja.

Az ideiglenes letelepedési engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

A harmadik országbeli állampolgár családtagja részére kiállított ideiglenes letelepedési engedélyt vissza kell vonni, ha

·         a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyét visszavonták;

·         a családi kapcsolat megszűnt, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár halálát követően a családtag lakhatása és megélhetés biztosított, az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK