Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

Hontalanként való elismerés iránti kérelmet Magyarország területén  tartózkodó harmadik országbeli állampolgár terjeszthet elő, aki valószínűsíthetően nem rendelkezik egyetlen állam állampolgárságával sem.

Nem jogosult hontalanként elismerésre és a kérelmet határozattal el kell utasítani, amennyiben a kérelmező

a) a 2002. évi II. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 1. cikk 2. bekezdésének hatálya alá tartozik, azaz :

(aa) olyan személyek, akik jelenleg - az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának kivételével - az Egyesült Nemzetek szerveitől vagy szervezeteitől védelemben vagy segélyben részesülnek, addig, amíg ez a védelem vagy segély fennáll;

(ab) olyan személyek, akiket annak az országnak az illetékes hatóságai, melyben lakóhelyük van, olyan személyeknek ismertek el, mint akiket megilletnek az adott ország állampolgárságának birtoklásával járó jogok és kötelezettségek;

(ac) olyan személyek, akikről komolyan feltételezhető, hogy:

- a nemzetközi okmányokban megfogalmazottaknak megfelelően béke elleni, háborús, vagy az emberiség elleni bűnöket követtek el;

- a tartózkodási helyük államán kívül, mielőbb abba az államba bebocsátást nyertek, súlyos, nem politikai bűncselekményt követtek el;

- az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes cselekmények elkövetésében vétkesek.

vagy

b) állampolgárságát szándékosan, a hontalan státusz megszerzésének céljából szüntette meg.

c) tartózkodása sérti vagy veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Hontalan 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás Magyarország területén tartózkodó kérelmező által a lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnál benyújtott kérelemre indul, amelyet a hontalankénti elismerését kérő szóban vagy írásban terjeszthet elő.

A szóban előterjesztett kérelmet az idegenrendészeti hatóság köteles jegyzőkönyvbe foglalni. Az írásban benyújtott kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia. A kérelem előterjesztésekor a kérelmezőt az idegenrendészeti hatóság tájékoztatja eljárási jogairól, kötelezettségeiről, a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről és a kijelölt szálláshelyről.

Ha a kérelmező kérelmét szóban terjeszti elő, és a kérelmező a magyar nyelvet nem beszéli, számára a regionális igazgatóság az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszélő tolmácsot biztosít. A tolmács kirendelésétől el lehet tekinteni, ha az eljáró ügyintéző a kérelmező anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszél, és a kérelmező a tolmács mellőzéséhez írásban hozzájárul.

 

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás tárgyi költségmentes.

 

A kérelmező az eljárásban személyesen vesz részt, meghallgatása kötelező. A kérelmező az eljárásban szóban és írásban használhatja az anyanyelvét vagy azt a nyelvet, amelyet megért. A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy jogi segítséget vegyen igénybe.

 

Az idegenrendészeti hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező

·        meghal;

·        kérelmét írásban visszavonja;

·        a személyes meghallgatáson ismételt írásbeli felhívásra nem jelenik meg, és távolmaradását kimenteni nem tudja;

·        ismeretlen helyre távozott, és ezzel az eljárás lefolytatását meghiúsította.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során a kérelmezőnek a hontalanságát igazolnia vagy valószínűsítenie kell, különösen:

·        a születési helye,

·        a korábbi lakó- vagy tartózkodási helye, továbbá

·        a családtagjai, illetve szülei állampolgársága szerinti állam vonatkozásában.

 

Amennyiben az ügyfél kéri, az idegenrendészeti hatóság a fenti információk beszerzése érdekében a magyar külképviseletek útján igazgatási segítséget nyújt.

Amennyiben a kérelmező kéri, az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának képviselője a hontalanság megállapítására irányuló eljárásban, annak bármely szakaszában részt vehet. Ennek keretében

·        jelen lehet a kérelmező meghallgatásán;

·        a kérelmezőnek igazgatási segítséget nyújthat;

·        betekinthet az eljárás irataiba, azokról másolatot készíthet;

·        az idegenrendészeti hatóság megküldi részére a közigazgatási, illetve a bírósági határozatot.

 

A regionális igazgatóság a hontalanság elismerésére irányuló kérelem tárgyában 45 napon belül dönt.

A hontalanság megállapítására irányuló eljárás során hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozatot 15 napon belül lehet közigazgatási perben megtámadni. A keresetről a perben kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszék – a keresetlevél beérkezésétől számított – kilencven napon belül dönt.

 

A hontalan státuszt vissza kell vonni, ha a hontalan

-          az elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte;

-          új állampolgárságot szerzett;

-          státuszának megállapítására a törvényben foglalt kizáró ok fennállása ellenére került sor, vagy vele szemben ilyen kizáró ok áll fenn;

-          elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn;

-          a hontalanság megállapítására irányuló eljárás során lényeges tényt vagy tényeket elhallgatott, vagy ilyen tényre vagy tényekre vonatkozó valótlan nyilatkozatot tett, illetve hamis vagy hamisított dokumentumokat használt fel, feltéve, hogy ez a hontalanság megállapítását érdemben befolyásolta.

A hontalan státusz felülvizsgálata tárgyában az eljáró idegenrendészeti hatóság negyvenöt napon belül dönt.

 

FORMANYOMTATVÁNY

A kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő, külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A hontalanság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező személyazonosságot igazoló külföldi okmányait, úti okmányait, továbbá minden olyan iratot, amely alkalmas lehet a kérelmező által előadottak alátámasztására. A csatolt okmányokat az ügy érdemében hozott határozat véglegessé válásának napján a kérelmezőnek vissza kell adni.

 

A HUMANITÁRIUS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni aztakit Magyarország hontalanként ismert el.

A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje három év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az idegenrendészeti hatóság a Magyarország területén tartózkodó hontalant – kérelmére, külföldre utazás céljából – az érvényesség idején belül Magyarország területére történő visszatérésre jogosító úti okmánnyal látja el. Az úti okmány a kiállítástól számított egy évig érvényes.

 

A hontalan személy részére más állam illetékes hatósága által kiadott előző úti okmányt a regionális igazgatóság bevonja, és azt a kiállító hatóság részére – az érintett állam diplomáciai vagy konzuli képviselete útján – megküldeni. Ha a hontalan személy állampolgárságot szerzett, a részére hontalanként kiállított úti okmányt 15 napon belül le kell adnia a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A schengeni tagállamok területén az érvényes tartózkodási engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

 

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében. Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK