Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2007. évi szöveges értékelés - BÁH Központ

Szöveges értékelés

 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2007. évi költségvetési beszámolójához

 

 

1. Feladatkör,     tevékenység:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetben 1000. önálló címként szerepel.

A címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik.

1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

törzskönyvi azonosító:722744

2. Befogadó Állomás Békéscsaba

törzskönyvi azonosító: 720872

3. Befogadó Állomás Bicske

törzskönyvi azonosító: 720861

4. Befogadó Állomás Debrecen

törzskönyvi azonosító: 722612

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

 

A Hivatal alaptevékenysége során

- ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;

- ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;

- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésben megkereséssel él a nemzeti SIRENE Iroda felé és reagál a SIRENE Iroda megkereséseire;

- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;

- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személyek és a hontalan úti okmányával, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;

- ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;

- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;

- szakirányítói jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett;

- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

 

A Hivatal 2007. évi tevékenységében prioritást kapott a 2007. július 1-jén hatályba lépő jogszabályi változásokból adódó feladatok végrehajtása. Ennek érdekében módosítottuk az intézményrendszert, új okmányokat állítottunk rendszerbe, fejlesztettük az idegenrendészeti nyilvántartási rendszereket, kimunkáltuk a jogszabályoknak megfelelő statisztikai adatgyűjtés rendszerét, valamint többlépcsős képzési programmal segítettük az állományt az új joganyag elsajátításában. Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében rendszeres konzultációkat és szakmai értekezleteket tartottunk.

Az ügyfelek tájékoztatása érdekében információs anyagot készítettünk, amely a különböző tartózkodási jogcímekkel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

 

Az év második felében közreműködtünk az új menedékjogi szabályok kidolgozásában és felkészültünk a szabályok 2008. január 1-jei hatályba lépésére. Az új jogszabályoknak megfelelően átalakítottuk a menekültügyi intézményrendszert, a befogadó állomások feladatait a módosított eljárási rendhez igazítottuk, megteremtve az új követelmények szerinti befogadási feltételeket is. Megszerveztük az állomány felkészítését az új jogszabályok alkalmazására. A dublini eljárások hatékonyságának növelése érdekében a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság Harmat utcai objektumában őrzött szállás került kialakításra. Tájékoztató anyagot készítettünk – fordítattunk le 15 nyelvre – ügyfeleink részére, melyben ismertettük jogaikat és kötelezettségeiket.

A jogszabályi változásoknak megfelelően átalakítottuk és fejlesztettük a Menekültügyi Információs Rendszert, mellyel egyidejűleg végrehajtottuk a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszer felülvizsgálatát is.

 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviseletről szóló, a 10/2007. (III.6.) IRM rendelettel módosított 6/2003. (III.17.) BM rendelet értelmében 2007. április 1-jétől a Hivatal hatáskörébe került a hazai anyakönyvezési feladatok ellátása. A feladat végrehajtása érdekében a Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának szervezeti keretei között létrehozásra került a Hazai Anyakönyvi Osztály. Tekintettel arra, hogy az új feladathoz központi forrásból létszámfejlesztést nem kaptunk, az új szervezeti egységet más szakmai szervektől történő átcsoportosítással alakítottuk ki. A meglévő informatikai rendszereinket alkalmassá tettük az anyakönyvezési feladatok végrehajtására, biztosítottuk a megfelelő okmányokat is. A jogelőd szervtől átvett jelentős ügyhátralék, valamint a tömegesen érkező új ügyek feldolgozása azonban csak folyamatos belső átcsoportosítással (más szakmai szervektől történő átirányítással), külső erőforrások bevonásával, továbbá jelentős mértékű túlmunkával biztosítható.

 

A Hivatal a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének erősítése érdekében az elmúlt év kiemelt feladatának tekintette az ügyfélfogadás feltételének javítását, a kulturált ügyfélfogadáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését. A pénzügyi lehetőségekhez igazodva, stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően tovább folytattuk az ügyfélszolgálati irodák rendőrségi épületekből való kiköltöztetését. Budapesten új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk.

 

A tavalyi év kiemelt feladatát képezte a Schengen Alap biztosította pénzügyi források teljes körű felhasználása, továbbá a schengeni csatlakozásra történő felkészülés. A Hivatal kedvezményezettként szerepelt 3 informatikai, 3 önálló építés-beruházási, 1 eszközbeszerzési, továbbá 15 oktatási projektben, 2 esetben pedig csatlakozhattunk a már megvalósítás alatt álló építési-beruházási projekthez.

 

2. A     2007. évi előirányzatok alakulása:

A Hivatal 2007. évi központi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 5.406 millió Ft-tal került megállapításra. Év közben kormányzati döntéssel a Hivatal 462,7 millió Ft-os támogatásban részesült, melynek főbb elemei:

- a létszám leépítéssel összefüggő tényleges bért meghaladó elvonások és annak járulékai visszapótlása, 362,7 millió Ft,

- a hazai anyakönyvezési feladatok átvételére 50 millió Ft-os dologi, továbbá a

- Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság VII. számú Ügyfélszolgálati Irodájának

kialakítására 50 millió Ft beruházási támogatás folyósítására került sor.

 

A Schengen Alap terhére megvalósult beruházások, rekonstrukciók és informatikai fejlesztések közvetett finanszírozása révén a költségvetés bevétele és kiadása 506 millió Ft-tal, a SIS I rendszer költségének visszatérítése miatt 187,5 millió Ft-tal emelkedett.

Az előző évi pénzmaradvány (166,8 millió Ft) felhasználásának engedélyezése, az Európai Menekültügyi Alap támogatások és egyéb pályázatok (OBMK, stb.) igénybevétele további 472,5 millió Ft-tal járult hozzá a költségvetési bevételek és kiadások növekedéséhez.

A fenti előirányzat változások együttes hatásaként a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 33,2 %-os növekedést mutat.

Az állami támogatások kedvező alakulása mellett évről-évre gondot okoz a megemelt intézményi működési bevételi előírás nem teljesülése. A Hivatal által nyújtott szolgáltatások térítésmentes vagy illetékbélyegben lerovandó díjköteles szolgáltatásnak minősülnek, ebből adódóan a tervben megállapított 254,4 millió Ft-os bevételi előírással szemben a tényleges bevétel 98,7 millió Ft. A bevételi kiesés összege 155,7 millió Ft, mely kieséssel egyezően csökkent a költségvetés kiadási előirányzata is.

A személyi juttatások kiadási előirányzatának 99,8 %-os teljesítésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogy a Hivatal állománya stabilizálódott, csökkent a fluktuáció. A rendszeres személyi juttatások folyósítása mellett jelentős összegek kerültek kifizetésre felmentés és végkielégítés, valamint jubileumi jutalom címén.

A Hivatal részére megállapított költségvetési létszám alultervezettsége és a növekvő ügyfél- és ügyirat forgalom, az ügyintézési határidő csökkentések együttes hatásaként évek óta magas az elrendelt túlórák száma (évente meghaladja a 10.000 órát).

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivataltól 2007. április 1-jével átkerült feladatokkal együtt a Hivatal több ezres ügyhátralékot is átvett, mely ügyhátralék csökkentését túlóra elrendelésével, kiemelt jutalmazási rendszer bevezetésével, külső munkatársak foglalkoztatásával, munkaerő ideiglenes átcsoportosítással segítette elő a Hivatal vezetése.

Az idegenrendészeti eljárásokban közreműködő rendőrségi és határőrségi szervek eltérő munkarendjéhez igazodva növeltük a készenléti szolgálati és ügyeleti rendszerben dolgozók számát (a rendőrségi és a határőrségi szervek által végrehajtott előállítások több mint 10 %-a munkaidőn kívülre esett).

A köztisztviselők, munkavállalók a jogszabályban meghatározott juttatásokon felül 2007-ben első ízben részesültek 10.000 Ft/fő értékű üdülési hozzájárulásban (üdülési csekk).

A munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzat felhasználása igazodott a személyi juttatási keretekhez, a pénzügyi felhasználási mutatója is közel azonos, 99,6%.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásában továbbra is meghatározó elem a biztonsági okmányok és ügyfél tájékoztatók gyártásának költsége, melyek előállítására 304,6 millió Ft-ot fordítottunk. Az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében korszerűsítettük a kis értékű számítástechnikai és okmány előállító eszközeinket, mely beszerzésekre összesen 32,8 millió Ft-ot fordított a Hivatal.

A dologi kiadásokon belül a befogadó állomások fenntartására, az ellátottak étkeztetésére, orvosi ellátására 526,1 millió Ft-ot fordított a Hivatal, továbbá a menekültek, befogadottak részére a Hivatal központi költségvetése terhére további 51,0 millió Ft-ot fordítottunk, melyből jelentősebb tételek:

 • a befogadó állomások és a közösségi     szállás fenntartása, az ott elhelyezettek étkezési költségei 29,4 millió Ft
 • egészségügyi ellátási költségek,     gyógyszer 19,8 millió Ft.

Az önkormányzatokon keresztül a menekültek, befogadottak részére mintegy 18 millió Ft-os pénzbeli támogatást folyósítottunk.

 

A kiadott takarékossági intézkedések hatásaként a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a telefon költség, az adatátvitel célú távközlési szolgáltatási költségek nem emelkedtek.

A költségvetési kiadások csökkentésére irányuló takarékossági program részeként az eredeti tervekhez képest csökkentettük a belföldi és a külföldi kiküldetések, valamint a reklám és propaganda költségeket is. Kiadási megtakarítás 8 millió Ft.

Az inflációs hatások ellentételezésének elmaradásából adódó többletköltségeket a Hivatal a bérelt ingatlanjainak részbeni felszámolásából származó megtakarításokból gazdálkodta ki. Az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, valamint a Kecskeméti Ügyfélszolgálati Iroda felújított állami ingatlanba költözött.

 

Felhalmozási kiadásként a Schengen Alapból finanszírozott projekt keretében megvalósított központi előállító, valamint a szekszárdi idegenrendészeti objektum finanszírozására 189,7 millió Ft-ot, míg a Hivatal költségvetése terhére a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság új épületének, a Szombathelyi és a Zalaegerszegi Ügyfélszolgálati Iroda és a Szekszárdi Ügyfélszolgálati Iroda II. ütemének befejezésére 203,9 millió Ft-ot fordítottunk.

Gépek, berendezések, szoftverek vásárlására a Schengeni Alap és a Hivatal költségvetése terhére 470 millió Ft-ot fordítottunk.

A beszámolási időszakban a Hivatal gépjármű állománya nem változott, azonban a végrehajtott amortizációs cseréket követően a gépjármű állomány korösszetétele kedvezően alakult (2000. előtt üzembe helyezett gépjárműveket a forgalomból kivontuk és árverésre, illetve 2008. I. negyedévében értékesítésre kerültek).

A 2007. évi költségvetési gazdálkodást értékelve megállapítható, hogy a takarékossági intézkedések szigorú betartása és betartatása mellett a rendelkezésre álló keretek célirányos felhasználása biztosította a Hivatal folyamatos működését, likviditási zavarok a gazdálkodást nem jellemezték.

 

Európai Menekültügyi Alap:

A Hivatal 2007. évben is – az előző évekhez hasonlóan - Felelős Hatóságként kezelte az Európai Menekültügyi Alap (továbbiakban: EMA) által biztosított allokációs pénzösszeget. Az EMA 2006. évi allokációjából 2007. évben 14 projekt valósult meg eredményesen. A támogatásra fordítható 2006. évi allokáció összege 881.036,39 Euró volt, melyből 2007. évben 817.199,41 Euró összegű kötelezettségvállalás történt és ténylegesen 612.262,00 Euró (158.735.628Ft) került átutalásra a kedvezményezettek számlájára.

A teljes projekt költségvetésének 25 %-át (az önrészt) a kedvezményezettnek kellett biztosítania, amely összeget 2007. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vállalta át.

A 2007. évben a 2006. évi allokációból technikai költségekre fordítható összeg 98.572,63 Euró volt, amelyből 62.506,23 Euró (15.837.179 Ft) került felhasználásra. Ezen túlmenően 35.839,69 Euró (9.023.359 Ft) került átutalásra technikai költségekre a 2005. évi allokációból.

2007-ben megtörtént az EMA 2004. évi allokációjából az utolsó részletek (25 %-ok) átutalása a kedvezményezettek javára, amelynek összege 96.313,60 Euró (24.248.875 Ft) volt. Az EMA 2004. évi allokációjának végelszámolása alapján 5219,90 Euró (1.324.445 Ft) maradvány került visszautalásra.

 

Átmeneti Támogatás, Schengen Alap:

A Hivatal, mint a támogatások végső kedvezményezettje 2007 évben az alábbi projekteket valósította meg:

Menekültek integrációjának elősegítése                       23,9 millió Ft

BÁH egyes objektumainak felújítása              189,7 millió Ft

Schengeni felkészülés oktatási projekt 55,7 millió Ft

Schengeni felkészülést támogató informatikai projekt 236,6 millió Ft

 

3. Bevételek     alakulása:

A Hivatal költségvetési törvényben meghatározott bevételi előírása 254,4 millió Ft volt, a módosított előirányzat 1.353,1 millió Ft, a teljesítés 1.181,3 millió Ft.

A bevételeinket jelentősen emelte (459,6 millió Ft-tal) a Schengen Alap és Átmeneti Támogatás miatti pénzeszköz átvétel, az EMA felelős hatósági feladatokkal összefüggő a Hivatal költségvetésén átfuttatott pénzeszközátvétel, valamint a SIS1+-hoz kapcsolódóan a fejezetből kapott támogatásértékű pénzeszközátvétel.

A Hivatalnál a követelés állomány 185,9 millió Ft-ról 332,9 millió Ft-ra növekedett. A jelentős követelés állomány növekedés oka az EMA Felelős Hatósági feladatokkal függ össze. A Hivatal, mint az Alap kezelője pályáztatta a különböző szervezeteket és ítélte meg, fizetette ki a támogatásokat, illetve tartotta, tartja nyilván azokat a projekt lezárásáig.

4. Előirányzat-maradvány:

A Hivatal 2006. évi előirányzat maradványa 166,9 millió Ft volt. Ebből 2007. évben befejezésre került a 2006 évben megkezdett építési beruházás (Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság), valamint a 2006 decemberéről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése történt meg.

A 2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft. A fejezet engedélyezte az előző évhez viszonyított maradványképzési kötelezettség csökkentését. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 8,2 millió Ft uniós pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, 19,7 millió Ft a bűnmegelőzési pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, mely pályázat megvalósítási időszaka 2008. április 30-áig tart.


5. Egyéb     jogcímek:

A 2007. évben kincstári vagyonértékesítésre a leselejtezett gépjárművek esetében került sor, közjegyző jelenlétében, az állami vagyon hasznosításának szabályai szerint. Az ebből befolyt 5,1 millió Ft-ot új alsó-közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottuk.

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az elmúlt időszakban több, mint 1 milliárd Ft-tal növekedett, elsősorban a schengeni beruházásoknak, valamint a Hivatal központi költségvetése terhére végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően.

Önálló lakásépítési számlával a Hivatal nem rendelkezik, és kincstári körön kívül vezetett számlája sincs.

 

Budapest, 2008. április

 

 

Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK