Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Éves szöveges értékelés - BÁH 2008.

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL
Szám: 106-G-10853/     / 2009.

Szöveges értékelés
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2008. évi költségvetési beszámolójához

1. Feladatkör tevékenység:

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetben 1000. önálló címként szerepelt.
  A címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik.
  1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal                  
  törzskönyvi azonosító:722744
  2. Befogadó Állomás Békéscsaba
  törzskönyvi azonosító: 720872
  3. Befogadó Állomás Bicske
  törzskönyvi azonosító: 720861
  4. Befogadó Állomás Debrecen
  törzskönyvi azonosító: 722612
  A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakmai tevékenysége során
  -  ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó állampolgársági döntéseket;
  -  ellátja a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos, az anyakönyvekről, a házasságkötésről és a névviselésről szóló jogszabályokban megállapított feladatokat;
  - idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
  -  menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
  -  központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, illetve erre vonatkozó megkeresésekre reagál;
  -  útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
  -  ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait;
  -  végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
  -  kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

  A Hivatal 2008. évi tevékenységét a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Met) 2008. január 1-ei hatálybalépésével, valamint a hazai anyakönyvezéssel, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. év II. törvény és végrehajtási rendeleteinek zökkenőmentes alkalmazásával, a jogalkalmazás egységességének biztosításával, a schengeni csatlakozásból adódó sokrétű feladatok végrehajtása határozta meg.
  • Az elmúlt évi tevékenységben prioritást kapott az új menedékjogi jogszabályok végrehajtása és ehhez kapcsolódóan az intézményrendszer teljes átalakítása, a menekültügyi és az idegenrendészeti szakterület együttműködésének összehangolása.
  A menekültügyi intézményrendszer új menedékjogi jogszabályoknak megfelelő átalakítása során, a költségvetési lehetőségekhez igazodó legtakarékosabb és legoptimálisabb megoldást választva megoldottuk a befogadó állomások specializációját. Ennek értelmében a Békéscsabai Befogadó Állomás az előzetes vizsgálat helyszíne, a Debreceni Befogadó Állomáson történik az érdemi eljárás, a Bicskei Befogadó Állomás felel az ügyfelek előintegrációjáért. Az új jogszabályokra tekintettel, az előszűrő állomás funkcióját ellátó Békéscsabai Befogadó Állomáson kialakítottuk a befogadás feltételeit, gondoskodnunk kellett az őrzés-védelem feltételeinek erősítéséről (nyílászárók vasráccsal való ellátása, főbejárati zsilipkapus rendszer kialakítása, kerítés magasítása), végrehajtottuk az ügyfelek befogadó állomások közötti átköltöztetését. A jogszabályi módosításokat követően Nagykanizsáról a Bicskei Befogadó Állomáson helyeztük el az egyre növekvő létszámú kísérő nélküli kiskorúakat. A befogadó állomások a csökkentett állományi létszámmal nehezen birkóznak meg a struktúraváltásból adódó feladatokkal, a növekvő ellátotti létszámmal különösen a szociális munka terén, erre tekintettel a központi státuszok terhére 3 fővel megnöveltük a szociális munkások, 1 fővel pedig a szakápolók számát.
  • A jogszabályi változásokkal     párhuzamosan, folyamatosan végeztük a Menekültügyi     Információs Rendszer koncepcionális átalakítását, felülvizsgáltuk és     fejlesztettük a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszert is.     Kidolgozásra került az egységes     statisztikai lekérdező rendszer, összekapcsolásra került a tartózkodási és az IDTV rendszer, ezáltal egyszeri     adatrögzítést tudunk biztosítani.
  • Az állampolgársági szakterület     vonatkozásában kiemelt feladatként kezeltük a hazai anyakönyvezés területén felhalmozódott ügyhátralék feldolgozását,     valamint a honosítási és a visszahonosítási ügyintézés során a döntés-előkészítő folyamatok felgyorsítását. A hazai     anyakönyvezési feladatok nagyságrendjére tekintettel a hazai anyakönyvi     osztály létszámát más szervezeti egységektől történt átcsoportosítással 7     fővel megerősítettük, emellett az év során folyamatosan éltünk a Ktv.     szabályai szerinti átirányítás lehetőségével. Erőfeszítéseink     eredményeként befejeztük a hazai anyakönyvezési feladatok 2007. évi     átvételével együttjáró tetemes ügyhátralék feldolgozását és biztosítani     tudtuk, hogy az ügyintézés a kérelmek számának jelentős mértékű növekedése     ellenére is alapvetően a törvényes határidőn belül történjen.
  • A schengeni térséghez történt     csatlakozás jelentős mértékben érintette a Hivatal vízumkiadással     kapcsolatos feladatait, melyek végrehajtása érdekében szervezet     korszerűsítést és jelentős informatikai fejlesztést kellett     végrehajtanunk. Kiépítettük a tagállamokkal történő együttműködés     feltételeit, amelynek eredményeként a schengeni     vízumkiadás a követelményeknek megfelelően eredményesen folyik.

  Az idegenrendészeti hatósági feladatok ellátása során a fő figyelmet a szolgáltató jelleg erősítésére, a gyors ügyintézésre, emellett a jogsértő külföldiekkel szembeni hatékonyabb fellépésre fordítottuk.

  • A Hivatal 2008-ban     menekültügyi-integrációs, idegenrendészeti és informatikai fejlesztési     célokat támogató uniós pályázatokra 32 projekt tervet nyújtott be, amelyek     többségét 2009-ben kell megvalósítanunk. Az elmúlt évben az Európai Menekültügyi Alapból 7     projektet valósítottunk meg 92     millió Ft
   összköltségvetéssel. Ezek többsége a menekülteket befogadó     állomásokon került végrehajtásra, és az állomásokon elhelyezett külföldiek     életkörülményeinek javítását szolgálta.
  • A Hivatal szakmai feladatai összességében 2008-ban növekedtek, regisztrált iratforgalmunk meghaladta az 520     ezret.

  2. A 2008. évi előirányzatok alakulása

   A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére az Országgyűlés 2008. évre 5.718,1 millió Ft-os kiadási, 5.463,7 millió Ft-os állami támogatási előirányzatot és 254,4 millió Ft-os működési bevételi előírást állapított meg.
   Év közben a Kormány döntése alapján a központi költségvetésből cím szinten személyi juttatásokra 352,1 millió Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 85,2 millió Ft, dologi kiadásokra 352,2 millió Ft, összesen 789,5 millió Ft támogatásban részesültünk.
   Fejezeti  hatáskörben  végrehajtott  módosítások  a  személyi  juttatásokat  és   járulékokat   2,8 millió Ft-tal emelték, a dologi kiadásoknál 10,9 millió Ft-tal csökkentették a kiadási lehetőségeket.
   Az előző évről áthozott lekötött pénzmaradványok, EMA támogatások, egyéb pénzeszköz átvételek a kiadási lehetőségünket 355 millió Ft-tal növelték.
   A módosítások együttes hatására a Hivatal 2008. évi módosított kiadási előirányzata meghaladta a 6.853,9 millió Ft-ot, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 19,9 %-os növekedést mutat.

   A személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzata 2.968,5 millió Ft, a felhasználás 2.917,6 millió Ft, mely 98,5 %-os felhasználásnak felel meg. A kiemelt előirányzatban jelentkező maradvány a köztisztviselők teljesítményértékelése alapján kifizetett jutalmaknak a munkavállalókat terhelő adó és járuléklevonásaiból, a december havi tolmácsolási díjakból tevődik össze.

   A munkaadói járulékok felhasználása 95,3 %, a 40,3 millió Ft-os előirányzat maradvány a teljesítményértékelésre kifizetett jutalom után képződő lekötött keret.

   A dologi kiadásokra fordítható források volumene meghaladta a 2.430,5 millió Ft-ot, melyből a tényleges felhasználás összege 2.176,5 millió Ft. Az előirányzat maradványt csökkenti a bevételi lemaradás, a tényleges előirányzat maradvány 72,0 millió Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

   A befogadó állomásokon az átlagos ellátotti létszám a 2007. évi bázishoz viszonyítva 673 főre, 42,5 %-kal növekedett.
   A dologi kiadások csak folyamatosan elrendelt és ellenőrzött takarékossági intézkedések mellett tudták biztosítani a befogadó állomások zavartalan működését.

   A Met., valamint annak végrehajtási rendelete jelentős mértékben megemelte, illetve kibővítette az adható pénzbeli ellátások és támogatások összegét és körét. A 2007. évhez viszonyítva   a   rendszeres  létfenntartási  támogatások   43 %-kal,  a lakhatási támogatások 189 %-kal, az egységes letelepedési segélyek 63 %-kal az egészségügyi ellátások költségei pedig 46 %-kal emelkedtek. Tekintettel arra, hogy mindehhez a Hivatal költségvetési többletforrást nem kapott, csak rendkívül szigorú mérlegelés alapján és csak a legrászorultabbak esetén tudta biztosítani az igényelt támogatásokat.
   A Hivatal részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére valamennyi munkahelyen lecseréltük a 4 évnél idősebb számítógépeket, a munkahelyeket korszerű LCD monitorokkal láttuk el. A jogszabályi változások szükségessé tették az informatikai szakrendszerek felülvizsgálatát és módosítását, ennek megfelelően a Hivatal szoftverfejlesztésekre 2008-ban 24,0 millió Ft-ot, gépek berendezések vásárlására 18,5 millió Ft-ot, a hét évesnél idősebb gépjárművek amortizációs cseréjére 37,4 millió Ft-ot fordított.
   Békéscsabán és Debrecenben a befogadó állomások épületeinek külső hőszigetelésére, az alacsony hatásfokú fűtési rendszer korszerűsítésére került sor. Az elmúlt időszakban megkezdtük Egerben és Nyíregyházán az új ügyfélszolgálati iroda kivitelezését, valamint elkészült a Budafoki úton a korszerű melegítő konyha és étterem.
    

   3. Bevételek alakulása

    A Hivatal bevételi eredeti előirányzata 254,4 millió Ft volt, a módosított előirányzat 535,4 millió Ft, a teljesítés 358,2 millió Ft. A Hivatal hatósági tevékenysége során a jogszabályok szerint az eljárási díjakat illetékbélyegben kell leróni, a befogadó állomásokon elhelyezettek részére pedig ingyenesen kell az ellátást biztosítani. Az intézményi bevételünk így az alkalmazottak által fizetett díjakból, illetve a befogadó állomások konyhai szabad kapacitásának kihasználásából keletkezik, ezen bevételek azonban jelentősen alacsonyabbak, mint a bevételi előírásunk.
    A bevételek között az egyik jelentős rész a pénzeszköz átvételek, melyek a Hivatal, mint az Európai Menekültügyi Alap Felelős Hatósága tevékenységéhez köthetők.
    A másik jelentős rész a támogatásértékű bevétel, amely a pályázatokon nyert céloknak megfelelően került felhasználásra.
    Az év végén az egyensúlyi tartalékból 438,3 millió Ft-tal részesültünk, melynek célja a 2009. költségvetési év tehermentesítése volt. A biztosított pénzeszközből megvettük a BKV bérleteket, étkezési utalványt rendeltünk előre, illetve bérleti díjakat fizettünk ki, és a befogadó állomásokon konzerveket, higiéniai eszközöket készleteztünk be.
    Követelés állományunk jelentősen csökkent, 329,0 millió Ft-ról 41,5 millió Ft-ra. Ennek oka, hogy a korábbi években nyújtott pályáztatás alapján kifizetett Európai Menekültügyi Alap pályázatok lezárása megtörtént, a felhasznált támogatásokat elszámolható költségeknek ítéltük, a támogatási programok miatti követelések közül ezek kivezetésre kerültek.
    Behajtási eljárást egy esetben indítottunk a Fővárosi Bíróságnál a jogtalanul felhasznált támogatás visszafizetésére, a pert a Hivatal jogerősen megnyerte, de pénzügyi teljesítés még nem történt, erre értékvesztést számoltunk el 916 ezer Ft értékben.
    A vevői követelésekre 286 ezer Ft értékvesztést számoltunk el, tekintettel arra, hogy ezek még 2007. évi tartozások voltak, és a többszöri felszólítás is eredménytelen maradt.
    Behajthatatlan követelésként 3,8 millió Ft-ot írtunk le, mivel a bírósági eljárások során a Hivatal részére megítélt perköltségeket (személyenként 5-20 ezer Ft közötti összeg) a külföldi állampolgárok háromszori felszólításra sem fizették be, ezeket az összeg nagyságára is tekintettel behajthatatlan követelésnek minősítettük.
     

    4. Előirányzat maradvány

     A 2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft volt. Ebből 8,2 millió Ft uniós pályázaton nyert pénzeszköz, 19,7 millió Ft a bűnmegelőzési pályázaton nyert pénzeszköz maradványa volt, mely pályázat megvalósítási időszaka 2008. április 30-ig tartott.
     A 2008. évi előirányzat maradvány 223,2 millió Ft, melyből 1,8 millió Ft a Kormány által biztosított 2008. évi kereset kiegészítésből a fel nem használt, Hivatalt meg nem illető összeg. A maradványunk áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt (szállítói kötelezettség, illetve a 2008. decemberében kifizetett nettó személyi juttatások levonásai).


     5. Egyéb jogcímek

      A 2008. évben kincstári vagyonértékesítésre a leselejtezett gépjárművek esetében közjegyző jelenlétében, az állami vagyon hasznosításának szabályai szerint került sor. Az ebből befolyt 8,1 millió Ft-ot új közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottuk, ezzel is csökkentve a gépjármű üzemeltetés költségeit.
      A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az év közbeni beszerzéseknek és felújításnak köszönhetően 289,2 millió Ft-tal, térítésmentes átvétellel, illetve az előző években nem aktivált beruházások befejezésével további 104,3 millió Ft-tal nőtt.
      Az év során jelentős selejtezést hajtottunk végre, elsősorban a számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések esetében. Az így kivezetett bruttó érték 131,4 millió Ft, a nettó érték lényegesen kevesebb 100 ezer Ft, tekintettel arra, hogy ezek a berendezések már teljesen „0"-ra leírt elhasználódott eszközök voltak.

      Önálló lakásépítési számlával a Hivatal nem rendelkezik, és kincstári körön kívül vezetett számlája sincs.
      Letéti számlával egyedül a Debreceni Befogadó Állomás rendelkezett az év elején, a számla év közben megszüntetésre került.
      Budapest, 2009. április      Dr. Végh Zsuzsanna
      főigazgató

      Belügyi alapok
      • Belügyi alapok

        

       Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

        

       logo mmia pici

        

        

      Hirdetmények

      Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

      HIRDETMENY

      OIF logó nagyonnagyonkicsi

       

       

      ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

      OK