Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

 

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 

·         akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

 

·         aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

 

·         akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,

 

·         aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy

 

·         EU kék kártyával rendelkezik, és

 

·         a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és

 

·         legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

 

Nem kaphat EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár,

 

·         akinek a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

 

·         aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

 

·         aki az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

 

·         felsőfokú tanulmányok folytatása, illetve szakképzés céljából Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár;

 

·         a szezonális munkavállalás céljából vagy önkéntesként Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár;

 

·         a diplomáciai vagy egyéb személyes mentesség alapján Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár;

 

·         a kérelme véglegessé vált elbírálásáig az a harmadik országbeli állampolgár, aki a magyar menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;

 

·         a befogadott;

 

·         a menekültügyi hatóság vagy bíróság vagy az Európai Unió tagállama által menekültként elismert vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár, ezen jogállása alapján, aki már nem rendelkezik menekült jogállással vagy nem áll kiegészítő védelem hatálya alatt; valamint

 

·         az ideiglenes védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár.

 

 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

 

Harmadik országbeli állampolgár

 

Hontalan

 

Megszakítás nélküli tartózkodás

 

 

 

Jogszerű tartózkodásnak minősül

 

·        a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal;

 

·        a tartózkodási engedéllyel;

 

·        az ideiglenes letelepedési engedéllyel;

 

·        a bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy nemzeti letelepedési engedéllyel;

 

·        a Harmtv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással;

 

·        a külön törvény szerinti tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával;

 

·        a menekült státuszt vagy kiegészítő védelem fennállását igazoló okmánnyal;

 

·        a menekültként történő elismerést vagy a kiegészítő védelemben való részesítést megelőzően a menedékjogi kérelem elbírálásának idejére kiadott okmánnyal;

 

·        a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással

 

Magyarország területén történő tartózkodás.

 

Az öt éves időtartamba felsőfokú tanulmányok folytatása, illetve szakképzés céljából tartózkodó személyek jogszerű tartózkodásának fele számít bele, a diplomáciai vagy egyéb személyes mentesség alapján, továbbá a szezonális munkavállalás céljából vagy önkéntesként Magyarországon töltött időtartam nem számít bele.

 

Az az időtartam, amely során a harmadik országbeli állampolgár menekültként elismert, illetve ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített személyként tartózkodott Magyarország területén, az öt éves időtartamba beleszámít.

 

Az öt éves időtartamba a menekültként elismert vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgárnak a menedékjogi kérelme benyújtásának időpontja és a menekültként elismerést vagy kiegészítő védelmet igazoló okmánya kiadásának időpontja közötti időtartam fele számít bele. Amennyiben azonban ez az időtartam a tizennyolc hónapot meghaladja, a teljes időtartam beleszámít.

 

A jogszerű tartózkodás megszakítása esetén a tartózkodási idő számítása újra kezdődik.

 

 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése.

 

 

 

Az EK letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésére kizárólag az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton van lehetőség. Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a – az egyébként is elektronikusan indítható – kérelmek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

 

 

 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

 

 

 

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell csatolni.

 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha a szükséges igazgatási szolgáltatási díjfizetés megvalósult. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

 

 

A biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles,

 

 

 

Az EK letelepedési engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 25.000 Forint, mely összeget elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) útján kell a kérelmezőnek  lerónia.

 

 

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

 

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

 

 

Útlevelében szereplő, a kérelmezővel együtt utazó kiskorú gyermekének felsorolt adatairól „A" betétlapon kell nyilatkoznia, valamint egy darab fényképet kell mellékelnie gyermekről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetnie.

 

A kiskorú harmadik országbeli állampolgárnak a fentieken túl igazolnia kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője magyarországi tartózkodásához – a tervezett tartózkodás időtartamára – hozzájárult. A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátott nyilatkozattal lehet igazolni.

 

 

 

A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 napon belül dönt. A kérelmező részére az okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti. A kérelmező az okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen átveheti, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodási engedély okmányt a kézbesítésére megjelölt címen átvegye, azonban ezen körülményeket igazolnia kell. 

 

 

 

Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát - elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, annak megállapítása kérdésében pedig, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát - elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot, mint szakhatóságot keresi meg. A szakhatóságok eljárásának időtartama az ügyintézési határidőbe beleszámít.

 

 

 

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként vagy oltalmazottként ismerte el, az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedély okmány „Megjegyzés” rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének időpontját.

 

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

 

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint,  melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk)útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust – „EK letelepedés jogorvoslat”

 

 Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

 

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

 

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

 

 

A kérelem benyújtásához a „Letelepedési engedély iránti kérelem” formanyomtatvány kitöltése és kinyomtatása szükséges!

 

 

 

Microsoft Word formátumú, elektronikusan kitölthető formanyomtatvány:

 

Letelepedési engedély kérelem

 

Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

 

Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

 

Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

 

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

 

Letelepedési engedély kérelem

 

Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

 

Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

 

Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

 

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

 

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK

 

A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell a kérelmező:

 

·        születési,

 

·        házasságban élő kérelmező esetén - a házassági anyakönyvi kivonatát is,

 

·        a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,

 

·        a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;

 

·        magyarországi megélhetését, lakhatását, teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságának igazolását, és

 

·        egy darab arcfényképet.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

 

 

 

MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a magyarországi megélhetés jogszerűen megszerzett jövedelemmel igazolható.

 

A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:

 

A magyarországi hitelintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló, hitelintézeti igazolással;

 

·        a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal;

 

·        a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem igazolásával;

 

·        egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó, közokirattal vagy más módon igazolt adóköteles jövedelemmel;

 

·        külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolással;

 

·        a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.

 

A megélhetés vizsgálata során az eljáró hatóság figyelemmel van arra, hogy a kérelmezővel közös háztartásban hány személy él és ezek közül mennyi a jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezők és az eltartottak száma. Az eljárás során a kérelmező által csatolt iratok alapján megállapításra kerül a kérelmező (és a vele egy háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személy(ek)) havi átlagjövedelme, melynek kiszámításakor az eljáró szerv az alábbi időtartamra vonatkozó jövedelem egy havi átlagát veszi figyelembe:

 

·         rendszeres jövedelem esetén:

 

o    ha a jogszerű tartózkodás időtartama az egy évet meghaladja, a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett adózott jövedelem, valamint a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

 

o    egyéb esetben a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

 

o    nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg.

 

A fentiek értelmében az előzőekben meghatározott időszakra vonatkozó NAV által kiállított jövedelemigazolás és/vagy munkáltató által kiállított keresetigazolás csatolása szükséges.

 

 

 

 

 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

 

Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését - amennyiben magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelenti be. A harmadik országbeli állampolgár az első lakóhelyének bejelentéséhez köteles okirattal igazolni a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. A kérelemnek a lakóhely bejelentésére szolgáló rovatát (E betétlap) a bejelentőnek, valamint a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak, mint szállásadónak is alá kell írnia.

 

A magyarországi lakhatás igazolható:

 

·        lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

 

·        szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

 

·        a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

 

·        a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával vagy

 

·        ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozatának másolatával;

 

·        egyéb okirattal.

 

Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.

 

 

 

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

 

Az EK letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja! Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

 

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 

A EK letelepedési engedély okmány érvényességi ideje 5 év, mely a külföldi által előterjesztett kérelemre további 5 évvel meghosszabbítható.

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik.

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.

 

A letelepedettet megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezők külön jogszabályok szerinti jogosultságai is.

 

A schengeni tagállamok területén az érvényes EK letelepedési engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

 

Jogosult munkavállalásra külön engedély nélkül.

 

EK letelepedési engedéllyel rendelkező személy megszerzi a jogot arra, hogy a "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező" jogállást számára megadó tagállamtól eltérő másik tagállam területén száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időtartamot tartózkodjon, feltéve hogy a jogszabályban megállapított feltételek teljesülnek. EK letelepedési engedéllyel egy másik EU tagállam területén a következő alapokon tartózkodhat:

 

·        gazdasági tevékenység gyakorlása alkalmazotti vagy önálló vállalkozói minőségben;

 

·        tanulmányok folytatása vagy szakképzés;

 

·        egyéb célok.

 

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett harmadik országbeli állampolgár személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

 

A letelepedett személy Magyarországon lakcímkártyára jogosult és köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni. A letelepedett személyek az állandó személyazonosító igazolványa külföldre történő utazásra nem jogosít, arra kizárólag a letelepedett személy származási országa által kiállított úti okmány és a tartózkodásra jogosító letelepedési engedély okmány birtokában van lehetőség.

 

A személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem bármely járási hivatalnál és Budapest Főváros Kormányhivatalnál is előterjeszthető, az eljárás illetékmentes, és az elbírálás határideje 20 nap. A kérelemhez be kell mutatni a letelepedett jogállást igazoló okmányt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál- a külön jogszabályban foglaltak szerint - bejelenteni. A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

Amennyiben a bevándorolt, letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a gyermek születésétől számított három hónapon belül. A bejelentését követően a gyermek részére EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedély kerül kiállításra, melyet az illetékes regionális igazgatóság soron kívül, de legkésőbb öt napon belül ad ki.

 

A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál, rendőrkapitányságon, vagy külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar külképviseleten) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki. Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

 

 

 

AZ EK LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA ÉS VISSZAVONHATÓSÁGA

 

Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt visszavonja, ha

 

·        a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió tagállamainak területét tizenkét hónapnál hosszabb ideig elhagyta;

 

·        a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió másik tagállamában szerez huzamos tartózkodói jogállást;

 

·        a harmadik országbeli állampolgár hat évet meghaladóan nem tartózkodik Magyarország területén;

 

·        az engedély megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt;

 

·        a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el;

 

·        a harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya birtokosként vagy annak családtagjaként szerezte meg az EK letelepedési engedélyt és az Európai Unió tagállamainak területét egymást követő huszonnégy hónapnál hosszabb ideig elhagyta.

 

Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt visszavonhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár már nem rendelkezik menekült jogállással vagy nem áll kiegészítő védelem hatálya alatt.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK