CONTENT

FOGALMAK

Az elismerését kérő külföldi egészségének megfelelő és alapszükségleteit kielégítő életszínvonalat biztosító feltételek megteremtése állami feladat. A magyar állam ezzel összefüggő feladatait alapvetően a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon keresztül látja el.

A külföldiek ezen csoportja részére nyújtott ellátások és támogatások („a befogadás anyagi feltételei”) meghatározott esetekben korlátozhatóak vagy megvonhatóak. Ha utólag bebizonyosodik, hogy az elismerését kérő rendelkezett a befogadás anyagi feltételeivel, illetve az egészségügyi ellátás fedezetével (azaz ellátásáról saját maga is képes lett volna gondoskodni), a menekültügyi hatóság elrendelheti az elismerését kérő számára a költségek visszatérítését, amelyet adók módjára hajt be.

A jogosultság fennállása: Az elismerés iránti kérelem benyújtását követően a menekültügyi eljárás jogerős lezárásig. A menekültügyi hatóság a menedékjog iránti kérelem előterjesztését követően a külföldit tájékoztatja az őt megillető ellátásról és támogatásról, továbbá a befogadási feltételekkel kapcsolatban ráháruló kötelezettségekről.

A befogadási feltételek: a befogadás anyagi feltételei, valamint az elismerését kérő mozgásszabadságával, egészségügyi és szociális ellátásával, valamint oktatásával kapcsolatos valamennyi, törvényben és kormányrendeletben meghatározott jogosultság és intézkedés.

A szociális rászorultság meghatározása: Az elismerését kérő külföldi a befogadás során nyújtott ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha az elismerését kérő, vagy a vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg  a szociális vetítési alap összegét. Jövedelemnek, illetve vagyonnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott jövedelem és vagyon.

Az elismerést kérő az elismerés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg egy erre a célra meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik vagyoni és jövedelmi helyzetéről.
Ha az elismerését kérő rendelkezik a megélhetését biztosító vagyonnal, vagy jövedelme elérte a fentebb meghatározott mértéket, köteles azt a menekültügyi hatóságnak legkésőbb a vagyon-, illetve jövedelemváltozás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.

 

A befogadás során nyújtott ellátások és támogatások rendszere

A befogadás során a menedékjogot kérő külföldit az alábbi ellátások és támogatások illetik meg rászorultsága, illetve egyéni élethelyzete függvényében:

•    A befogadás anyagi feltételeinek biztosítása, ennek körében:

o    befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,

o    utazási kedvezmények igénybevétele,

o    köztemetés költségeinek viselése.

•    Egészségügyi ellátás

•    Oktatási-nevelési költségek megtérítése

•    Pénzbeli támogatások, ennek körében:

o    az ország végleges elhagyásának támogatása.

 

A BEFOGADÁS ANYAGI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

A befogadás anyagi feltételeit a kérelmező részére a menekültügyi hatóság az erre a célra kijelölt befogadó intézményekben biztosítja. A befogadó intézmények az elismerését kérők, továbbá a nemzetközi védelemben részesült külföldiek elhelyezését és ellátását biztosító létesítmények. A befogadó intézményben a jogosult külföldiek igénybe tudják venni mindazokat a szolgáltatásokat, melyek biztosítják azt, hogy mindennapi alapvető szükségleteik kielégítésében ne szenvedjenek hiányt. Jogosultságuk fennállása alatt az európai normáknak megfelelő és sajátos élethelyzetükhöz alkalmazkodó ellátásokat és szociális segítséget kapjanak.


A befogadó intézményben az elismerést kérő külföldinek szállást, napi háromszori (18 év alatti kiskorú, várandós nő és szoptatós anya esetében napi ötszöri) étkezést, (vagy ennek megfelelő értékű étkezési hozzájárulást), valamint személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközöket (vagy ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulást) és szükség szerint ruházatot biztosítanak. A befogadó intézményekben történő elhelyezés a család egységének fenntartása figyelembevételével történik.

A menekültügyi eljárás időtartama alatt az elismerését kérő számára a befogadó állomás a területén történő munkavégzésre lehetőséget biztosíthat. Az állomás karbantartásához, állagmegóvásához, az ott elhelyezettek ellátásához hozzájáruló munkavégzésért a külföldi havonta legfeljebb a szociális vetítési alap összege 85%-ának megfelelő juttatásban részesülhet.

A menekültügyi hatóság a kérelmezők, továbbá a menekültek és oltalmazottak részére költségvetési forrásból biztosított ellátások kiegészítésére, létfeltételeinek javítására pénzbeli és természetbeni adományt fogadhat el akár természetes akár jogi személyektől. Egyúttal gondoskodik az adományok megfelelő szétosztásáról és nyilvántartásáról.

A kérelmező meghatározott célból közforgalmi személyszállítást végző szolgáltatóknál („MÁV, „Volán” társaságok) utazási kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez a menekültügyi hatóság az elismerését kérő részére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabálynak megfelelő igazolást állít ki. Az igazolás kiállításának alapja lehet, ha az ügyfél a jogállásának rendezésével kapcsolatos hatósági ügyét intézi, vagy ha meghatározott egészségügyi ellátást vesz igénybe a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatónál, illetve ha állami feladatot átvállaló civil társadalmi szervezet által működtetett programban vesz részt, vagy ilyen szervezet segítségét veszi igénybe.

A kérelmező halála esetén a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A menekültügyi hatóság az önkormányzatnak a köztemetés költségeit megtéríti.

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Amennyiben az elismerését kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban és szociálisan rászorult, meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra térítésmentesen jogosult. A térítésmentes szolgáltatások körébe az alábbi egészségügyi szolgáltatások tartoznak:

•    Egészségügyi alapellátás. A befogadó állomáson vagy menekültügyi őrizetben elhelyezett külföldiek részére helyben, magánszálláson lakó kérelmezők esetén a területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosnál vehető igénybe;

•    Életkorához kötött kötelező védőoltás;

•    Sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás (vizsgálat, gyógykezelés valamint gyógyszer és kötszer költsége). A szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni. Sürgős szükségnek minősül az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

•    Sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás (gyógykezelés, műtéti beavatkozás, gyógyszer, kötszer költsége, stb.),

•    A járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig szükséges vizsgálatok és gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz;
•   Betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg;
•   Sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés;

•    Terhes gondozás és szülészeti ellátás (továbbá meghatározott esetekben a terhesség megszakítását célzó beavatkozás);
•    A „közgyógyellátásra jogosultak” részére térítésmentesen, vagy 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és kötszer.

 

OKTATÁSI-NEVELÉSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE

Annak érdekében, hogy a kérelmező jogállású gyermekek életkoruknak megfelelő intézményes oktatása és nevelése biztosított legyen, a menekültügyi hatóság a befogadó intézményben való tartózkodás ideje alatt a kérelmező gyermekek köznevelésben való részvételének költségét átvállalja az elismerését kérő 21. életéve betöltéséig.

Ennek megfelelően az óvodai neveléssel, valamint az általános iskolai és középfokú iskolai neveléssel (szükség szerint a gyermek speciális szükségletének megfelelő egyéb oktatási intézményben történő oktatásával) összefüggésben felmerült indokolt költségeket – így különösen az oktatási intézménybe irányuló helyi vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét és a kollégiumi elhelyezés díját – a menekültügyi hatóság – kérelemre - megtéríti.

 

 PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK

A menekültügyi hatóság az elismerését kérő részére, kérelmére megtérítheti az ország végleges elhagyásának költségeit. Ennek megfelelően a hazatelepülés vagy harmadik országba történő végleges távozása esetén a célország külképviselete által kiállított igazolás alapján egy alkalommal érvényes menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti.

Last modified on

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?

  Family members of a Hungarian national are:
  • the spouse of a Hungarian national;
  • the minor child (including adopted and foster children) of a Hungarian spouse where the spouse has parental custody;
  • a person having and exercising parental custody of a Hungarian minor child and living in the same household as the Hungarian national


  Family members of an EEA national are:
  • the spouse of an EEA national;
  • the descendants of an EEA national and those of the spouse of an EEA national who are under the age of 21 years or are dependents;
  • the dependent ascendents of an EEA national and those of the spouse of an EEA national, as well as
  • any person whose entry and residence has been authorised by the competent immigration authority as a family member;
  • the partner with whom the EEA national has entered into a registered partnership before the relevant Hungarian authority or the authority of another Member State of the European Union  Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents
  The Council Directive 2003/109/EC determines:
  (a) the terms for conferring and withdrawing long-term resident status granted by a Member State in relation to third-country nationals legally residing in its territory, and the rights pertaining thereto; and
  (b) the terms of residence in Member States other than the one which conferred long-term status on them for third-country nationals enjoying that status.

  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality. If there is no result with the provided data in the search engine below, please click on the HIRDETMENY link, and repeat the search on the interface that appears.

HIRDETMENY

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től 

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 gomb2student kicsigomb

 

OK